Большая Палата ВС решила спор о ничтожности сделок неплатежеспособного банка

Отношения между сторонами хозяйственных договоров, в которых участвует банк, которого как руководитель представляет уполномоченное лицо Фонда, являются частноправовыми. В этих правоотношениях Фонд и его уполномоченное лицо, действуя от имени банка, не имеет никаких властных полномочий относительно другой стороны этих правовых сделок. Уполномоченное лицо Фонда не выступает в этих правоотношениях как самостоятельный субъект, а Фонд не приобретает самостоятельных прав и обязанностей, поскольку он действует на основании закона от имени банка

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело № 910/12294/16 (производство № 12-9зг18) по иску финансовой компании к банку о признании недействительной односторонней сделки Банка, оформленной приказом уполномоченного лица Фонда о признании ничтожными заключенных между ними договоров; признании недействительным приказа в части признания ничтожными договоров; признании отсутствующим права банка совершать действия по применению последствий недействительности договоров, которые признаны ничтожными.

Решение было вынесено 11 апреля 2018 года. В нем разъяснено, как применять нормы права относительно ничтожности сделок неплатежеспособного банка и полномочий уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Большая Палата изложила следующие заключения о применении норм права:

Отношения между сторонами хозяйственных договоров, в которых одной из сторон является банк, который выводится с рынка и от имени которого действует уполномоченное лицо Фонда или Фонд, является частноправовыми. Соответственно, споры о ничтожности сделок между субъектами хозяйствования являются хозяйственно-правовыми и должны рассматриваться судами хозяйственной юрисдикции. В этих правоотношениях Фонд или его уполномоченное лицо, действуя от имени банка, не имеют властных полномочий в отношении другой стороны этих сделок. Поскольку уполномоченное лицо Фонда не выступает в этих правоотношениях как самостоятельный субъект, а действует от имени банка, именно банк является надлежащим ответчиком по делу.

По результатам проверки, предусмотренной статьей 38 Закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц», обнаруживаются сделки, которые являются ничтожными в силу предписаний (на основании) закона. Приказ (решение или другой документ) о ничтожности сделок является внутренним распорядительным документом банка как субъекта хозяйствования, выданным Фондом или уполномоченным лицом Фонда как руководителем Банка в пределах своих полномочий. Такой приказ не является односторонней сделкой.

Приказы (решения) о ничтожности сделок не могут устанавливать обязанности для третьих лиц, в том числе контрагентов банка, поэтому сам факт издания приказа о ничтожности сделки не может считаться нарушением прав другой стороны сделки.

Источник: ЮРЛИГА

«Правки Лозового». Обшук за новими правилами

Вадим Семёнов Адвокат

адвокат Вадим Семенов

Практично вже всім відомо (юристам та не юристам), що з 15.03.2018 року вступили в силу так звані «Правки Лозового» до Кримінального процесуального кодексу України.

В цій статті зупинимось на змінах до статей 234 та 236 КПК України, а саме на нормах, які регулюють правила проведення обшуку.

Так, починаючи з 15 березня, ухвалу про обшук може винести тільки слідчий суддя місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Ухвала про обшук, крім іншого, додатково повинна містити:

  • індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв’язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
  • обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Тобто перед тим, як звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку, слідчий, прокурор повинен звернутись до підприємства із запитом про надання документів, речей, інформації.

Крім того, у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Під час проведення обшуку слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов’язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката. Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов’язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

Обшук особи, яка знаходиться у приміщенні, де проводиться обшук, здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов’язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

 

Адвокат Семенов Вадим, Justum

 

Что делать, если сосед проводит незаконные строительные работы?

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда кто-то из соседей начинает осуществлять строительные работы, нарушая при этом наши права (появляются трещины на стенах квартиры; новый объект строится слишком близко к вашему дому или вообще на месте вашего земельного участка).

Возникает логический вопрос – что же делать? Как защитить свои права?

Первоначально надо понимать является ли эти работы объектом самовольного строительства или нет?

Согласно ст. 376 Гражданского кодекса Украины жилой дом, здание, сооружение, другое недвижимое имущество считаются самовольным строительством, если они построены или строятся на земельном участке, не отведенном для этой цели, или без соответствующего документа, который дает право выполнять строительные работы или должным образом утвержденного проекта, либо с существенными нарушениями строительных норм и правил.

Таким образом, понятие «самовольное строительство» включает в себя три составляющие, которые определяют объект таковым в случае наличия хотя бы одной из них:

— объект построен на земельном участке, не отведённом для целей такого строительства;

— объект построен при отсутствии документа, позволяющего такое строительство;

— объект построен с существенными нарушениями строительных норм и правил.

Под земельным участком, не отведённым для целей строительства, понимается отсутствие у заказчика строительства правоустанавливающего документа, на право собственности либо право пользования земельным участком на котором осуществляется строительство.

Под надлежащим разрешением следует понимать предусмотренный Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности» разрешительный документ (статьи 35 — 37), который дает право выполнять подготовительные и строительные работы именно этого объекта и на этом земельном участке, переданным с этой целью определенному лицу.

Под проектом следует понимать, в зависимости от категории объекта строительства, соответствующий состав документации, определенный статьями 1, 7 и 8 Закона Украины «Об архитектурной деятельности», полученный в соответствии со статьями 29, 31 Закона «О регулировании градостроительной деятельности», а также строительный паспорт и технические условия, полученные в соответствии со статьями 27, 30 указанного Закона.

Строительством, которое осуществляется с существенным нарушением строительных норм и правил, считается в том числе строительство, которое хотя и осуществляется при наличии проекта, но с нарушением государственно-строительных норм и санитарных правил, угрожающее жизни и здоровью человека в случае невыполнения предписаний инспекции государственного архитектурно-строительного контроля об устранении нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил и т.д.

Если вы увидели, что выполняемые соседом строительные работы подпадают хотя бы под одно из вышеуказанных условий, эти строительные работы являются незаконными, а такой объект – объектом самовольного строительства.

Контроль за выполнением самовольных строительных работ осуществляют органы государственного архитектурно-строительного контроля.

Именно в органы государственного архитектурно-строительного контроля и необходимо первоначально обратиться с жалобой об осуществлении самовольного строительства. К данной жалобе целесообразно приложить материалы фотофиксации.

По результатам рассмотрения данной жалобы орган государственного архитектурно-строительного контроля имеет полномочия по принятию либо решения о привлечении виновного лица к административной ответственности, либо подготовит мотивированный ответ, почему доводы, указанные в жалобе не являются основанием для привлечения лица к административной ответственности.

В случае отказа органом государственного архитектурно-строительного контроля в удовлетворении вашей жалобы либо если, несмотря на привлечение виновного лица к административной ответственности, указанное лицо продолжает осуществлять самовольное строительство для эффективной защиты ваших нарушенных прав целесообразно обратиться в суд.

 

Адвокат Наталья Семененко, Justum

Изменения в УПК. Обыск, фиксация процесса

Вадим Семёнов Адвокат

адвокат Вадим Семенов

16 ноября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон (законопроект №7275), которым внесла ряд изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины. В частности:

Появился новый участник уголовного производства – лицо, в отношении которого осуществляются процессуальные действия.

В статью 27 УПК добавлено нормой, обязывающей суд фиксировать судебные заседания не только с помощью звукозаписывающих средств, но и видео.

Заявитель об уголовном правонарушении теперь имеет право получить от правоохранителей не только документ, подтверждающий регистрацию заявления, но и извлечение из Единого реестра досудебных расследований, причем в течение 24-х часов.

Во время рассмотрения ходатайства об обыске следственный судья обязан будет фиксировать заседание на видео.

В статью 87 УПК добавлены два новых пункта!!! Теперь однозначно записано в УПК, что доказательства являются недопустимыми, если:

— они получены в ходе обыска, на который не допустили адвоката;

— они получены в ходе обыска по определению следственного судьи, вынесенном на заседании, на котором не осуществлялась полная фиксация (аудио и видео).

В статью 107 УПК добавили отличную норму, согласно которой следственное действие — обыск следователь, прокурор обязаны фиксировать на видео. Стороне защиты предоставляется право беспрепятственной фиксации обыска в помощью видеозаписи.

Однако, юристы, которые писали этот закон, забыли внести изменения в п.19 ч.1 ст.3 УПК, где сказано, что стороной защиты являются подозреваемый, обвиняемый (подсудимый), осужденный, оправданный, лицо, в отношении которого предусматривается применение принудительных мер медицинского или воспитательного характера, их защитники и представители.

Из этого следует, что лица, у которых проводят обыск, но, в то же время не являются подозреваемыми, и их адвокаты не имеют право беспрепятственной фиксации обыска в помощью видеозаписи.  Поэтому пока радоваться нечему.

Статью 168 УПК добавили двумя абзацами, где сказано, что компьютерную технику и мобильные телефоны нельзя изымать, за исключением, если они необходимы для проведения экспертизы, получены в результате преступления, являются орудием преступления, если владелец ограничивает к ним доступ. Но решение остается за следователем, прокурором.

Поэтому, по сути, в этой части мало что поменяется. Как изымали, так и будут изымать, ссылаясь, например, на то, что изъятое надо отправлять на экспертизу.

Статью 236 УПК, регулирующую порядок проведения обыска, добавили нормой о том, что лицо, у которого проводят обыск, имеет право пользоваться правовой помощью адвоката. Это хорошо.

Адвокат Вадим Семенов, Одесса

 

Одесская таможня проиграла три судебных процесса

Вадим Семёнов Адвокат

адвокат Вадим Семенов

Сегодня, 18 октября 2017 года, Одесский окружной административный суд вынес третье решение против Одесской таможни и СБУ. Одно решение уже поддержано апелляционной инстанцией.

СБУ, выполняя заказ конкурента предприятия, давала письменные поручения Одесской таможне на досмотр импортных товаров. Таможенники проводили досмотры и брали пробы продукции. Однако, вместо того, чтобы провести исследования, передавали образцы сотрудникам СБУ.   А те, в свою очередь, передавали их конкуренту предприятия. «Специалисты» этого конкурента писали протоколы, из которых следовало, что товары не соответствуют заявленному коду УКТВЭД. На основании этих протоколов таможня выносила решения об определении кода товаров.

Таким образом полностью блокировался импорт товаров предприятия.

Для обоснования правовой позиции предприятия-импортера пришлось заказать большое количество экспертных исследований, в результате которых было доказано, что товар полностью соответствует заявленным техническим требованиям и условиям, соответствует коду УКТВЭД.

Кроме того, в суде была доказана абсолютная противоправность действий сотрудников Одесской таможни и СБУ. Судьи неоднократно констатировали, что СБУ не является органом таможенного контроля и не имеет право давать указания таможне брать или не брать образцы товаров, выносить квалификационные решения, досмотры товаров могут проводиться только при наличии соответствующих оснований.

На сегодняшний день уже отменены все решения Одесской таможни, обязано компенсировать убытки предприятия, связанные с простоем машин в зоне таможенного контроля.

В дальнейшем будем добиваться взыскания с бюджета денежных средств и привлечения к ответственности виновных должностных лиц.

 

Адвокат Вадим Семенов, Одесса