Клевета в совершении преступлении может быть опровергнута в суде

Анна Батурина,
АБ «Семёнов и партнёры»

Размещение до результатов проверки копии поданного заявления в любых средствах массовой информации, социальных сетях, либо иное распространение будет расценено как фактическое утверждение, а не как оценочное суждение или реализация права человека на обращение. Соответственно, иск о об опровержении недостоверной информации в таком случае подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. ст. 34, 40 Конституции Украины, п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда Украины «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства физического и юридического лица» от 27.02.2009 года №1, все граждане имеют право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения, лично обращаться в органы государственной власти, органов местного самоуправления и должностных и служебных лиц этих органов, которые обязаны рассмотреть обращение и дать обоснованный в ответ в установленный законом срок.

Согласно решения Конституционного Суда Украины от 10 апреля 2003 года положения ч. 1 ст. 7 Гражданского кодекса Украинской ССР «распространивший такие сведения» в аспекте конституционного обращения следует понимать так, что изложение в письмах, заявлениях, жалобах в правоохранительный орган сведений лицом, по мнению которого должностными или служебными лицами этого органа при выполнении функциональных обязанностей нарушено ее право не может считаться распространением сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию или наносят вред интересам этих лиц.

Читайте также: Практика ЄСПЛ: Звільнення від відповідальності за розповсюдження негативної інформації

В случае, если лицо обращается в указанные органы с заявлением, в котором содержится та или иная информация, и в случае, если этот орган компетентен проверить такую ​​информацию и дать ответ, однако, в ходе проверки информация не нашла своего подтверждения, указанное обстоятельство не может сама по себе служить основанием для удовлетворения иска, поскольку в таком случае имела место реализация лицом конституционного права, предусмотренного ст. 40 Конституции Украины, а не распространение недостоверной информации.

Однако, данная догма не является абсолютной гарантией того, что заявителя не привлекут к ответственности за ту информацию, которая изложена в заявлении.

К такому выводу пришел Днепровский районный суд г. Києва в решении от 09.08.2016 г., которое оставлено в силе апелляционной инстанцией (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59641375):

«Поширення відповідачами інформації щодо позивача до отримання результатів перевірки цієї інформації компетентним органом у спосіб, який мав місце у даній справі, — шляхом оприлюднення фотографічних зображень колективного звернення в мережі Інтернет через соціальну мережу Facebоок на персональних сторінках та доведення такої інформації до відома невизначеного кола осіб з власними коментарями відповідачів про протиправну діяльність позивача, що у контексті та разом з фотографічними зображеннями звернення мають обвинувальний нахил і сприймається, як звинувачення позивача у вчиненні злочинів (кримінальних правопорушень), не може вважатися оціночними судженнями на підставі ст. 30 Закону України «Про інформацію». Таку інформацію можливо перевірити на предмет її відповідності дійсності /здійснити перевірку істинності фактів і спростувати»

Анна Батурина, адвокатская компания «Семёнов и партнёры»

 

Практика ЄСПЛ: Звільнення від відповідальності за розповсюдження негативної інформації

Анна Батурина,
АБ «Семёнов и партнёры»

Згідно статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватись своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання держави і незалежно від кордонів. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язано з обов’язками і відповідальністю, є необхідними в демократичному суспільстві інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського спокою, для охорони порядку або запобігання злочинам, для охорони здоров’я або моралі, для захисту репутації або прав інших осіб.
Проте, свобода слова не може бути безмежна та за її порушення користувача такої свободи може бути притягнуто до відповідальності. Водночас, висловлюючи певні факти або оціночні судження, навіть негативні, особа може бути звільнена від настання несприятливих наслідків за їх розповсюдження.
Європейський суд з прав людини окреслив ознаки, за наявності яких буде дотримана рівновага між принципами демократичного суспільства, свободи слова та права окремої особи на недоторканість її честі та гідності.

У справі «Фельдек проти Словаччини» визначено свободу вираження поглядів як одну з підвалин демократичного суспільства , передумовою самореалізації кожної особи. Вона застосовується не тільки до «інформації» чи «ідей», що сприймаються прихильно, або вважаються необразливими, чи сприймаються байдуже, а також до таких, що ображають, шокують або хвилюють. Стаття 10 Конвенції захищає не тільки суть висловлених ідей чи інформації, а й форму, в якій вони передаються.

В рішенні Європейського суду з прав людини по справі «Українська Пресс-группа» проти України» суд зауважив, що українські суди не можуть переходити межу розсуду, надану національним органам Конвенцією, та повинні враховувати мету, що переслідувалась при розповсюдженні інформації, а також суспільну необхідність.

Читайте також: Оценочные суждения

В рішенні по справі «Газета «Україна-центр» проти України», яке знайшло своє відображення в Постанові Верховного суду України від 7 лютого 2011 року, суд зазначив, що обов’язок невтручання у право на свободу вираження поглядів та розповсюдження інформації, що призвело б до порушення статті 10 Конвенції. Національні суди повинні забезпечувати баланс між потребою захищати репутацію особи та правом розголошувати інформацію, яка становить суспільний інтерес. Суди мають враховувати пропорційність втручання та факт наявності можливості відповісти на оскаржуване розповсюдження. Суди не мають втручатись у право на свободу вираження поглядів та поширення інформації, що є необхідним у демократичному суспільстві.

Під інформацією, що має суспільний інтерес в контексті ч. 1 ст. 3 Конституції України слід розуміти інформацію, яка є важливою (життєво значимою) для значної частини населення на відповідній території.

Позиція суду: «Покарання особи за участь у розповсюдженні висловлювань інших осіб, інформації, яка уже є широко поширеною, за повідомлення інформації, заснованої на інтерв’ю або відтворенні висловлювань інших осіб, відредагованих чи ні, суттєво заважатиме сприянню обговоренню питань суспільного значення та не повинно розглядатись судами».

Рішенням Європейського суду у справі «Лінгенс проти Австрії» зазначено про необхідність повідомляти інформацію, яка становить громадський інтерес, а також про право громадськості на її отримання.

В рішенні у справі «Нова газета» та Бородянський проти Росії» від 28.03.2013. суд підсумував наведені вище критерії свободи слова щодо оціночних суджень та зазначив, що для кваліфікації висловлювань як оціночних суджень необхідна наявність таких критеріїв:
— факти, що вважаються загальновідомими;
— підтвердження висловлювання яким-небудь джерелом;
— посилання на незалежне дослідження.

Отже, розповсюджуючи певну інформацію з дотриманням вищенаведених рекомендацій, маючи під собою підґрунтя, такі висловлювання не підлягатимуть судому захисту, спростуванню або доведенню та не будуть розцінені як зловживання свободою слова.

Автор статьи: Анна Батурина, Адвокатская компания «Семенов и партнеры»

Оценочные суждения

Анна Батурина,
АБ «Семёнов и партнёры»

Основания освобождения от ответственности за оценочные суждения

Статьей 47-1 Закона » Об информации » предусмотрено, что никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений.
Оценочными суждениями, за исключением оскорбления или клеветы, являются высказывания, которые не содержат фактических данных, в частности критика, оценка действий, а также высказывания, которые не могут быть истолкованы как содержащие фактические данные, учитывая характер использования языковых средств, в частности употребление гипербол, аллегорий, сатиры. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости.
При такой формулировке определения оценочных суждений, суды часто отказывают в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что фразы, которые оскорбляют ответчика, являются оценочными суждениями.
Закон защищает свободу слова. В частности ст. 34 Конституции Украины предусмотрено, что каждый имеет право на свободу слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.
Но в защите этого права есть предел. Необходимо находить надлежащий баланс между правом на защиту чести и достоинства и деловой репутации лиц, с одной стороны, и свободой мысли и слова — с другой. В пункте 19 Постановления Верховного суда Украины от 27.02.2009 № 1 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации физического и юридического лица» указано, что решая вопрос о признании распространенной информации недостоверной, суды должны определять характер такой информации и выяснять, является ли она фактическим утверждением, или оценочным суждением.

Верховный Суд Украины отметил, что оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости, а согласно ст. 277 ГК Украины не является предметом судебной защиты оценочные суждения, мнения, убеждения, критическая оценка определенных фактов и недостатков, которые, будучи выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, нельзя проверить на предмет их соответствия действительности (в отличие от проверки истинности фактов) и опровергнуть, что соответствует прецедентной судебной практике Европейского суда по правам человека при толковании положений ст. 10 Конвенции.

Журналисты очень часто пользуются возможностью, предоставленной им законом, и при возможности каждую фразу, которой не довольна лицо, называют оценочным суждением, даже если текст изложен как рассказ об определенных обстоятельствах.
Свобода выражения мнений является одной из основных устоев демократического общества и одно из принципиальных условий его прогресса и самореализации каждого лица, и делает различия между утверждениями факта и оценочными суждениями (дело «Лингенс против Австрии»).
Оценочное суждение является выводом, полученным в результате интеллектуальной, логической обработки и обобщения фактов, оценок других людей, информации справочного характера и причинно-следственной связи между указанными источниками информации.
Однако следует учитывать, что не всякое суждение является оценочным и в каждом конкретном деле такие высказывания подлежат детальному изучению.
Естественно, решение суд принимает по своему собственному видению, и задача истца доказать, что его именно оклеветали, обидели, а не высказали в отношении него свое субъективное мнение. Действенным инструментом в переубеждении суда в том, что опровергаемая информация носит характер фактических данных, а не оценочных суждений, может послужит вывод специалиста филолога.
В решении Европейского суда по правам человека по «Делу Лингенса против Австрии», были сформулированы основные позиции относительно оценочных суждений.

Какими должны быть оценочные суждения

— оценочные суждения не должны содержать фактических данных.
Сами по себе суждения является результатом психической деятельности человека, и выражают отношение лично автора к определенному событию. Суждения должны быть изложены в такой форме, что потребитель информации, ознакомившись с ней, сразу поймет, что описанное не имело место быть в реальности, и сделает правильный и адекватный вывод.
К примеру, утверждение о том, лицо привлекалось к уголовной ответственности, изложено как свершившийся факт, а не оценочное суждение. Автор этих слов или имеет доказательства того, о чем он утверждает, или просто придумывает, за что и должен быть привлечен к ответственности.
Однако, если выразить позицию, что лицо имеет привычки, как у лиц, которые привлекались к уголовной ответственности, то такое выражение является собственным суждением автора, поскольку имея определенные представления о личности, он дает ей характеристику, которая является его собственным мнением.
Т.е. основной принцип суждений заключается в том, чтобы напрямую не утверждать, а говорить опосредованно, ставить под сомнение «по моему мнению», «как мне кажется», «вероятно, возможно», «такое ощущение» и т.д.
— оценочные суждения не могут быть истолкованы как содержащие фактические данные, если в них употребляют гиперболы, аллегорию, сатиру.
Сам по себе сатирический комментарий определенного события является личным отношением лица к обстоятельствам в литературной обработке, не меняет природы высказанного.
При этом, и украинские суды, и Европейский суд по правам человека, подчеркивают, что оценочные суждения могут носить не только положительную окраску, но могут быть и такими, что негативно воспринимаются лицом.
Так, в частности в Постановлении Пленума Верховного Суда Украины «О судебной практике по делам о возмещении морального (неимущественного) вреда» № 4 от 31 марта 1995 указано, что критическая оценка определенных фактов и недостатков, мысли и суждения, критические рецензии произведений не могут быть основанием для удовлетворения требований о возмещении морального (неимущественного) вреда. Однако если при этом допускаются оскорбление или нарушение других защищенных законом прав личности (разглашение без ее согласия конфиденциальной информации, вмешательство в частную жизнь и т.п.), то это может повлечь за собой возмещение морального вреда.
— оценочные суждения не могут быть обидными.
К понятию «обида» в данном случае можно подойти двояко, поскольку сама по себе фраза может быть оскорбительной для конкретного человека, задевать ее чувства и достоинство, то есть характеризовать отношение человека к высказанному как оскорбительное. Как обида может выступать фраза, высказанная не с целью распространения информации, а с целью унизить человека, особенно если она высказана в неприличной форме.
Суды при рассмотрении дел довольно часто обращают внимание на то, в какой форме было высказано суждение и является ли оно приемлемым в общении между людьми. Хотя в практике Европейского суда по правам человека бывали случаи, когда даже использование таких слов, как «идиот», признавалось оценочным суждением (дело Обершлик против Австрии).
— оценочные суждения не должны быть клеветническими
В настоящее время законодательство не дает определения понятию «клевету». Очевидно, законодатель имел ввиду, что высказывание оценочных суждений на основании непроверенных или ложных сведений в СМИ является распространением выдумок, которые не защищаются законом.

Автор статьи: Анна Батурина, юрист Адвокатской компании «Семёнов и партнёры»

Критика политических фигур

Анна Батурина, АБ "Семёнов и партнёры"

Анна Батурина,
АБ «Семёнов и партнёры»

Статьей 10 Европейской Конвенции по правам человека установлено, что каждый имеет право на свободу выражения мнения. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от государственных границ. Право на свободу выражения мнений является не только основным принципом демократии, но и предпосылкой осуществления многих других прав и свобод, гарантируемых Конституцией.

Статьями 3, 4, 6 Декларации о свободе дебатов в средствах массовой информации, одобренной 12.02.2004 на 872-м заседании Комитета Министров Совета Европы, предусмотрено, что поскольку политические деятели и должностные лица, занимающие публичные должности или осуществляющие публичную власть на местном, региональном , национальном или международном уровнях, решили апеллировать к доверию общественности и согласились «выставить» себя на публичное обсуждение, то они подлежат тщательному общественному контролю и потенциально могут подвергаться острой и сильной общественной критике в средствах массовой информации по поводу того, как они выполняли или выполняют свои функции.

Нормами Декларации предусмотрено, что предел допустимой критики в отношении политического деятеля или другого публичного лица значительно шире, чем отдельной рядовой личности. Публичные лица неминуемо открываются для придирчивого освещения их слов и поступков и должны это осознавать.

Учитывая приведенную статью 10 Европейской Конвенции по правам человека, Европейский суд по правам человека на основании своей практики применения Конвенции установил, что ее 10 статья обусловливает разную степень защиты тех или иных категорий выражения.

Приводя конкретную практику Европейского суда по правам человека по применению статьи 10 Конвенции, можно отметить такие дела как «Лингенс против Австрии» (1986г.); «Обершлик против Австрии» (1991) в которых говорилось о публичной критике политиков.

В решении по «Делу Лингенса» Европейский суд сформулировал свою позицию относительно роли прессы в обществе и возможности освещения политических вопросов. Он отметил, что свобода прессы дает общественности одну из лучших возможностей узнать об идеях и позициях политических лидеров и сформировать свой взгляд на них. Соответственно, пределы допустимой критики шире, когда она касается собственно политика, а не частного лица. Политик неизбежно и сознательно открывается для придирчивого анализа каждого своего слова и поступка, как со стороны журналистов, так и широкой общественности, и должен проявлять к этому больше терпимости.

Решением Конституционного Суда Украины по делу о распространении сведений от 10 апреля 2003 года № 8рп/2003, также освещены проблемы, связанные с особенностями реализации права граждан на свободу слова и критику относительно действий (бездействия) должностных лиц. «Они должны быть готовы к критической  реакции со стороны общества».

В деле «Иерусалим против Австрии» суд установил, что степень публичности, которого приобрели действия лица, степень ее участия в публичной дискуссии обусловливают степень ее толерантности, который она должна проявлять по отношению критики.

Читайте также: Как защитить свою честь и достоинство

Многие помнят, как в прошлом году прямо на заседании Кабинета Министров Украины на Министра чрезвычайных ситуаций Украины Бочковского С.С. одели наручники,  и с позором вывели из зала.

В тот же день, Министр внутренних дел Арсен Аваков у себя на странице Фейсбук написал: «Вор будет сидеть в тюрьме!». Премьер-Министр Украины также нелестно отозвался о «виновнике торжества», написав: «Так буде з кожним, хто порушує закон і хто знущається з української держави». Однако, иск Сергея Бочковского о признании такой информации недостоверной был отклонен Печерским районным судом г. Киева именно по причине не нарушения ответчиками допустимых границ критики политической фигуры истца. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58310233

Тем не менее, имеется и противоположная судебная практика. Европейський суд по правам человека в своем решении (п.41) по делу «Сирык против Украины» от 30.06.2011 отметил, что может возникнуть необходимость защиты государственных служащих от агрессивных, оскорбительных и дискредитирующих нападений, которые рассчитаны на то, чтобы оказать на них влияние при исполнении ими своих обязанностей и подорвать доверие общественности к ним и к должности, которую они занимают (см. решение по делу «Яновски против Польши» (Janowski v. Poland) [ОП], заявление № 25716/94, п. 33, ECHR 1999-I). Степень защиты, которая может считаться необходимой, зависит от конкретных обстоятельств дела».

В то же время,  согласно ч. 2 ст. 10 Конвенции осуществление свободы слова может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного безопасности, для предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

В данном случае, речь идет о прямых обвинениях в совершении преступлений. Даже публичные, политические деятели защищены презумпцией невиновности, и никто, кроме суда не может признавать человека виновным в совершении уголовно наказуемых деяний.

Презумпцию невиновности необходимо рассматривать в общих правовом и процессуальном смыслах. Как общее правовое требование она определяет положение лица в обществе. Хотя этот принцип сформулирован как уголовное процессуальный, однако его действие выходит за рамки только уголовного процесса. Презумпция невиновности — объективное право положение. Это требование закона, обращенное ко всем гражданам, должностных лиц, государственных и общественных организаций, к общественному мнению в целом. Такой позиции придерживается и Европейский Суд по правам человека в своем решении от 10 февраля 1995 по делу «Аллене де Рибермон против Франции». Суд подчеркнул, что сфера применения принципа презумпции невиновности значительно шире: этот принцип обязателен не только для уголовного суда, который решает вопрос об обоснованности обвинения, но и для всех  органов государства. Приговор суда является единственным процессуальным документом, устанавливающим виновность лица.

В деле «Довженко против Украины», утверждая о нарушении статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Суд отметил, что при оценке содержания высказываний, рассматриваемых судом достаточно отметить, что в газетной статье от 8 июня 2002 задержанный упоминался как «преступник» без каких-либо оговорок. Такая оценка, предоставленная высокопоставленным работником милиции, воспринималась как установленный факт и приравнивалась к заявлению о вине заявителя в совершении преступления, в котором он подозревался. Это заявление предшествовало оценке соответствующих фактов компетентным судебным органом и побудила общественность считать заявителя виновным до того, как его вина была доказана в соответствии с законом. Изложенные соображения позволили Суду сделать вывод, что имело место нарушение права заявителя на презумпцию невиновности.

Анна Батурина, АБ «Семёнов и партнёры», Одесса

 

Как защитить свою честь и достоинство

Анна Батурина, АБ "Семёнов и партнёры"

Анна Батурина,
АБ «Семёнов и партнёры»

На первый взгляд, действующим международным и внутренним законодательством Украины  гарантированы и четко регламентированы личные неимущественные права физических лиц на защиту чести, достоинства, юридических лиц – деловой репутации, а также предусмотрено право на защиту таких прав в суде в случае их нарушении. 

Нормативная база.

Согласно части 1 статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года (далее — Конвенция): «Каждый имеет право на свободу выражения мнения. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ ».

Аналогичный принцип заложен в Конституции Украины, нормы которой являются, в соответствии со статьей 8 Конституции, нормами прямого действия. В соответствии со статьей 34 Конституции Украины каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или иным способом — по своему выбору.

Часть 4 статьи 32 Конституции Украины гарантирует каждому судебную защиту права опровергать недостоверную информацию о себе и членах своей семьи и права требовать изъятия такой информации, а также право на возмещение материального и морального ущерба, причиненного сбором, хранением и распространением такой недостоверной информации.

Согласно части 1 статьи 277 Гражданского кодекса Украины физическое лицо, личные неимущественные права которого нарушены в результате распространения о нем и (или) членов его семьи недостоверной информации, имеет право на ответ, а также на опровержение этой информации.

В соответствии со статьей 1 Закона Украины «Об информации» под информацией понимают документированные или публично объявленные сведения о событиях и явлениях, происходящих в обществе, государстве и окружающей среде.

Часть 2 статьи 302 Гражданского кодекса Украины устанавливает, что физическое лицо, распространяющее информацию, обязано убедиться в ее достоверности.

Статьей 297 ГК Украины предусмотрено право каждого на уважение его достоинства и чести. Достоинство и честь физического лица являются неприкосновенными. В соответствии со статьей 299 ГК Украины физическое лицо имеет право на неприкосновенность своей деловой репутации. Физическое лицо может обратиться в суд с иском о защите своей деловой репутации.

К сожалению, понятие недостоверной информации не нашло своего законодательного закрепления. Из практики можно утверждать, что недостоверной информацией считается информация, которая не соответствует действительности или изложена ложно, содержит сведения о событиях и явлениях, которых не существовало вообще или которые существовали, но сведения о них искажены или неполные.

Любая негативная информация о лице будет считаться судом недостоверной, если распространитель информации не докажет, что эта негативная информация соответствует действительности.

Зачастую, достаточно сложно соблюсти надлежащий баланс между правом на защиту чести и достоинства и деловой репутации лиц, с одной стороны, и свободой мысли и слова — с другой, и доказать нарушение такового в суде.

 

Что следует понимать под распространением негативной информации ?

В соответствии с Законом Украины «Об информации» под информацией следует понимать документированные или публично объявленные сведения о событиях и явлениях, происходящих в обществе, государстве и окружающей природной среде. Если сведения будут распространены другим способом, то у лица, о котором такие сведения распространены, не возникнет право на защиту.

Распространением считается опубликование информации в печати, передачу по радио, телевидению, Интернете, с использованием других средств массовой информации, изложение в характеристиках, заявлениях, письмах, адресованных другим лицам, сообщение в публичных выступлениях или в другой форме.

Также нужно иметь в виду, что распространением будет считаться сообщение негативной информации хотя бы одному человеку.

 

Кто имеет право требовать опровержения недостоверной информации?

Право на опровержение недостоверной информации имеет:

— физическое лицо, если такие сведения распространены о нем или о членах его семьи, члены семьи, близкие родственники умершего, о которой распространена недостоверная информация, заинтересованные лица, юридические лица и государственные органы.

— юридическое лицо, если информация касается непосредственно ее хозяйственной деятельности с негативной характеристикой, что влечет угнетение ее деловой репутации, т.е. падение спроса на продукцию, услуги, отказ партнеров от заключенных контрактов и т.д.

Что можно требовать? 

Исковые требования следует формулировать, исходя из каждой конкретной ситуации, в зависимости от желаемого конечного  результата. От формулировки требований будет зависеть исход дела, а также  реальность исполнения решения в будущем (стоит избегать так называемых «мнимых решений судов»):

— признать информацию недостоверной, порочащей честь, достоинство, деловую репутацию лица;

— признать информацию обидной;

— опровергнуть распространенную информацию тем же способом, которым она была распространена путем конкретного текста опровержения, либо путем зачитывания резолютивной части решения;

— права на личный ответ;

— отзыва документа (если недостоверная информация изложена в документе, изготовленном юридическим лицом и направленным адресату)

— запрете выпуска в печать либо в эфир номера (передачи)

— изъятия всего тиража газет из продажи

— взыскания морального вреда. ( http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61275439)

 

Исковая давность – обратиться с иском в суд за защитой своих нарушенных прав возможно только в течении одного года с момента распространения информация (с момента выхода передачи, выпуска газеты, публикации в Интернете) либо с момента, когда лицу стало известно о нарушении своих прав.

Что же касается ответчика, то при установлении конкретного виновника начинаются сложности в зависимости от способа распространения информации.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся случаи публичной клеветы

Распространение в Интернете.

В современной жизни всемирная электронная сеть Интернет используется как способ передачи, обмена информацией.

Однако, при общении в сети не всегда соблюдается границы дозволенной свободы слова и нарушается принцип равенства прав  «граница прав человека заканчивается там, где начинаются права другого человека».

Распространение недостоверной информации происходит путем размещения ее на сайтах, блогах, страницах социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакті, незарегистрированных средствах массовой информации в сети Интернет (Интернет — порталах).

Основная задача при подаче иска определить лицо, которое будет нести ответственность за распространение информации.

По общему правилу, согласно п.12 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 27 февраля 2009 № 1 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации физического и юридического лица» надлежащим ответчиком в случае распространения оспариваемой информации в сети Интернет является автор соответствующего информационного материала и владелец сайта, лица которых истец должен установить и указать в исковом заявлении. Данные о владельце веб-сайта могут быть истребованы в соответствии с положениями ГПК у администратора системы регистрации и учета доменных названий и адресов украинского сегмента сети Интернет.

Если автор распространенной информации неизвестен или его личность и / или место жительства (местонахождение) невозможно установить, а также когда информация является анонимной и доступ к сайту — свободным, надлежащим ответчиком является владелец сайта, на котором размещено указанный информационный материал, поскольку именно он создал технологическую возможность и условия для распространения недостоверной информации.

Согласно ст. 56 Закона Украины «О телекоммуникациях» с целью создания условий для использования адресного пространства украинского сегмента сети Интернет на принципах равного доступа, оптимального использования, защиты прав потребителей услуг Интернет и свободной конкуренции осуществляется его администрирование.

В случае, когда Интернет ресурс, который распространил информацию, зарегистрирован источником массовой информации, то при рассмотрении исковых требований необходимо руководствоваться нормами, регулирующими деятельность средств массовой информации.  Установить владельца сайта в данном случае не представляет сложностей. Данные о владельце веб-сайта могут быть истребованы в соответствии с положениями ГПК у администратора системы регистрации и учета доменных названий и адресов украинского сегмента сети Интернет у ООО «Хостмастер». Получить информацию о регистраторе (собственнике) доменного имени возможно в свободном доступе в сети интернет через протоколы WHOIS або HTTP. (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61375642).

После установления собственника сайта, основной задачей истца является предоставления в суд доказательства размещения этой информации.

Прежде всего, в соответствии с п. 9 инструктивных указаний Государственного арбитража СССР об использовании в качестве доказательств документов, подготовленных с помощью электронно-вычислительной техники, на сегодня не утратили силу, данные, содержащиеся на техническом носителе (перфоленте, перфокарте, магнитной ленте, магнитном диске и т. п.), могут быть использованы в качестве доказательств по делу только в случаях, когда они преобразованы в форму, пригодную для обычного восприятия и хранения в деле. Итак, из этого можно сделать вывод, что формой, пригодной для обычного восприятия и хранения в деле, может быть бумажный носитель — распечатанные страницы из Интернета со ссылкой на адрес сайта и автора статьи, если данная информация известна, а также диск, содержащий файлы с этими страницами.

Но если Интернет ресурс не является зарегистрированным источником массовой информации, а доступ к нему свободен для любого лица, ситуация значительно ухудшается с позиции лица, права которого нарушены.

Как показывает судебная практика, к примеру, установить владельца сайта facebook.com на сегодняшний день просто невозможно.

По информации ООО «Хостмастер» Доменное имя facebook.com является частным доменным именем второго уровня в домене соm, который является общим доменом верхнего уровня. Доменное имя facebook.com не относятся к украинскому сегменту Интернет.

Адрес facebook относятся к адресному пространству украинского сегмента сети Интернет, администрирование этих доменных имен в Украине не осуществляется.

Соответственно, установить собственников сайта, доменного имени в принципе невозможно.

Аналогичная ситуация и с становлением авторов размещенного материала в комментариях либо на странице facebook, Twitter, собственников аккаунтов, поскольку в социальных сетях может зарегистрироваться любой человек и под любым именем,  а потому создать и поддерживать страницу от имени другого человека, фальшивый аккаунт, в том числе путем размещения информации и фотоснимков, может любое лицо.  При этом, при регистрации аккаунта, программа не проверяет достоверность введенных данных.

(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59881180).

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58582207

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36711398

В таком случае, распечатанные страницы переписки, аккаунта не смогут доказать, что ваш обидчик и есть достоверно то лицо, от имени которого размещена такая информация.

В некоторых случаях, истцы пытались проводить комплексные компьютерно-технические исследования телекоммуникационных систем и оборудования. Однако, их результаты только подтверждали невозможность установления конкретного автора – собственника аккаунта, и наоборот возможность создания фальшивого.

Справедливости ради стоит отметить, что в практике были несколько случаев, когда суд признал, что автором опровергаемой информации является именно лицо, на страничках которого она размещена в Твиттере и Фейсбуке, а потом в прессе. Однако, к сожалению, в решении не расписано, исходя из каких соображений и доказательств суд пришел к таким выводам.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40865313,

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35519720

В итоге, в случае распространения информации в социальных сетях, автор и владелец сайта  неизвестен, привлечь к ответственности просто некого. В связи с чем, законодатель предусмотрел в таком случае возможность защиты прав истца только установлением факта признания негативной информации – недостоверной, угнетающей честь и достоинство, деловую репутацию, в частном производстве. В этом случае, моральный вред возмещен не будет.

 

Распространение информации в СМИ.

 

Свобода слова в журналистской деятельности также часто утрируется, что приводит к необходимости опровержения той информации, которая вышла в свет.

В этом случае есть несколько путей защиты чести и достоинства.

— непосредственное обращение в редакцию в требованием опровергнуть информацию, которая не соответствует действительности. Такое требование необходимо написать незамедлительно после выпуска издания либо телепердачи, но не позднее 1 года. В случае, если у редакции нет подтверждения истинности такой информации, такая информация подлежит опровержению в ближайшем выпуске не позднее 1 месяца со дня поступления требования.

— обращение с исковым заявлением в суд.

 

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного суду Украины № 1 от 27.02.2009 надлежащими ответчиками выступают:

 

— автор и редакция соответствующего средства массовой информации или другое учреждение, выполняющее ее функции, поскольку согласно статье 21 Закона о печати  редакция или другое учреждение, выполняющее ее функции, осуществляет подготовку и выпуск в свет печатного средства массовой информации.

— В случае, когда редакция печатного средства массовой информации не имеет статуса юридического лица, надлежащим ответчиком является юридическое лицо, структурным подразделением которой является редакция. Если редакция не является структурным подразделением юридического лица, то надлежащим ответчиком выступает основатель печатного средства массовой информации.

— В случае, когда информация была распространена в средстве массовой информации со ссылкой на лицо, являющееся источником этой информации, это лицо также является надлежащим ответчиком.

— При опубликовании или ином распространении оспариваемой информации без указания автора (например, в редакционной статье) ответчиком по делу должен быть орган, осуществивший выпуск средства массовой информации.

 

Для доказательства суду того, что информация действительно была распространена, не лишним будет обратиться в редакцию за получением копии выпуска печатного издания, заверенной печатью редакции либо копии диска с записью программы, полученной от редакции информагентства с ее логотипом.

 

Случаи освобождения от ответственности за обнародование  сведений, не соответствующих действительности (согласно ст. 27 ЗУ «О печатных средствах массовой информации», ст.. 35 ЗУ «Об информационных агентствах»)

1) эти сведения получены от информационных агентств или от учредителя (общеизвестные сведения, в т.ч. и через Интернет)

2) они содержатся в ответе на информационный запрос относительно доступа к официальным документам и запрос о предоставлении письменной или устной информации, предоставленной в соответствии с требованиями Закона Украины » Об информации»

3) они являются дословным воспроизведением официальных выступлений должностных лиц государственных органов, организаций и объединений граждан ;

4) они являются дословным воспроизведением материалов, опубликованных другим печатным СМИ со ссылкой на него ;

5) в них разглашается тайна, специально охраняемая законом, однако эти сведения не были получены журналистом незаконным путем.

6) они изложены в судебных решениях, постановлениях органов следствия, выводах судебных экспертиз, решениях органов власти, а также информация, почерпнутая лицом из официальных источников.

7) изложение оценочных суждений.

8) если журналист, прежде чем выпустить материал в печать, пытался проверить информацию, проводил журналистское расследование.

9) за публикацию конфиденциальной информации, но при этом представляющую общественный интерес.

Так, информация с ограниченным доступом может быть распространена, если она является общественно необходимой, то есть предметом общественного интереса, и право общественности знать эту информацию преобладает потенциальный вред от ее распространения.

Предметом общественного интереса считается информация, которая свидетельствует об угрозе государственному суверенитету, территориальной целостности Украины; обеспечивает реализацию конституционных прав, свобод и обязанностей; свидетельствует о возможности нарушения прав человека, введение общественности в заблуждение, вредные экологические и другие негативные последствия деятельности (бездеятельности) физических или юридических лиц и т.п.

В решении по делу «Украинская пресс-группа против Украины» в п.39 Суд, установив нарушение Украиной ее обязательств по статье 10 Европейской Конвенции защиты прав человека и основных свобод, отметил, что: «… в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Конвенции сфера для ограничения политических высказываний или дебатов по вопросам, представляющим общественный интерес, очень мала».

В деле «Лингенс против Австрии» 1986 г. также акцентируется внимание на превалировании общественного интереса.

 

В целом стоит отметить, что практика Европейского суда по правам человека в большей степени стоит на защите прав свободы слова журналистов, особенно в отношении политических фигур и оценочных суждений (речь которых пойдет далее). Ярким примером этому служат выводы, которые были изложены в п. 64 решения от 05.05.2011 года по делу «Редакция газеты« Правое дело »и Штекель против Украины». Суд указывает, что, принимая во внимание роль, которую играет Интернет в контексте профессиональной деятельности средств массовой информации, и его важность для общего осуществления права на свободу выражения взглядов (Решение от 10.03.2009 по делу «Таймс Ньюспеперс» против Соединенного Королевства), Суд считает, что отсутствие на национальном уровне достаточной законодательной базы, которая бы позволяла бы журналистам использовать полученную из Интернета информацию без боязни нарваться на санкции, серьезно препятствует прессе играть свою роль «сторожевого пса общества» (Решение от 26.11.1991 по делу «Обсервер» и «Гардиан» против Соединенного Королевства). По мнению Суда, полное исключение такой информации из сферы применения законодательных гарантий журналистских свобод может само по себе повлечь неправомерное вмешательство в свободу прессы, гарантированную статьей 10 Конвенции.

Подобные выводы в отношении свободы слова журналистов также нашли свое отражение в решении Европейского суду по правам человека Дело «Фельдек против Словакии» 12.07.2001 г. и многих других.